หนังสือ/ตำรา

ชื่อหนังสือ ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง

ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

ปีที่พิมพ์ 2560

ชื่อหนังสือ EVIDENCE-BASED PHARMACOTHERAPY OF COMMON DISE ASES IN COMMUNITY

ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ และคณะ

ปีที่พิมพ์ 2560

ชื่อหนังสือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม

ปีที่พิมพ์ 2560

ชื่อหนังสือ พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ: ข้อมูลวิชาการและการใช้ประโยชน์

ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์

ปีที่พิมพ์ 2561

ชื่อหนังสือ บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์

ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล

ปีที่พิมพ์ 2561

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี

ปีที่พิมพ์ 2561

 

1,301 total views, 2 views today