ประวัติภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ก่อตั้งขึ้นพร้อม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2535 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาเภสัชวิทยา 15 คน สายวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ 10 คน และสายเภสัชกรรมคลินิก 20 คน ปัจจุบันภาควิชาฯ รวมมีบุคคลากรทั้งสิ้น 45 คน
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ได้ดำเนินการตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น และร่วมกับสภาเสภัชกรรมในการอบรมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร) และภาค วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ยังผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายในระดับประเทศอีกด้วย


Vision Statement
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นภาควิชาชั้นนำ และต้นแบบของเภสัชกรรมปฏิบัติ ทั้งใน การเรียนการสอน ด้านการให้บริบาลเภสัชกรรม และการวิจัยและนวัตกรรม เป็นที่ยกย่องในระดับสากล

Mission Statement

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นในการเสริม สร้าง การดูแลสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน ผ่านความเป็นเลิศในการบูรณาการการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ

Our Core Values

  • Integrity – เราส่งเสริมสนับสนุน ความซื่อสัตย์ และมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดในทุกสิ่งที่เราทำ
  • Diversity – เรายอมรับความแตกต่างในตัวบุคคลที่หลากหลาย และเคารพในศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างมืออาชีพ
  • Collaboration – เราส่งเสริม สนับการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิด เกิดวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • Creativity – เราส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริบาลเภสัชกรรม
  • Excellence – เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสถาบัน และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้เราก้าวขึ้นไปสู่คุณภาพและมาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

760 total views, 1 views today