ประวัติความเป็นมา

              ภาควิชาเภสัชเคมีและภาควิชาเภสัชเวท เป็นหน่วยงานย่อยที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2537 คณะเภสัชศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างภาควิชาใหม่โดยควบรวมภาควิชาเภสัชเคมี และภาควิชาเภสัชเวทเป็น ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

              ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2542 ได้จัด การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี และ ในปีการศึกษา 2548 ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นอกจากนี้ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทมีพันธกิจทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

688 total views, 1 views today