ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

[งานธุรการ]

1 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
2 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
3 แบบฟอร์มขออนุญาตออกมหาวิทยาลัย
4 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
5 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
6 แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
7 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ
8 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
9 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
10 แบบฟอร์มสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหมายของผู้ที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ
11 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
12 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
13 แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 แบบฟอร์มการขอที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
15 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาประวัติ (ก.ม.1)
16 แบบฟอร์มรายงานการสอนงานที่หน้างาน (on-the-job-training)
17 แบบขอใช้บริการผลิตเอกสาร

[งานการเงิน]

1 รายงานเดินทางไปราชการ
2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5 ใบยืมเงิน
6 ใบสำคัญรับเงิน
7 บัญชีลงนามการปฎิบัติราชการ
8 แบบฟอร์มการเบิกนอกระบบ
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
10 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
11 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
12 ใบสำคัญจ่ายฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายนอก
13 ใบมอบฉันทะ
14 สัญญาค้ำประกัน
15 ใบคืนเงิน
16 การเทียบตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ
17 แบบฟร์อมขอเบิกสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ใบสมัครสมาชิกสโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ปัญหาที่พบบ่อยในการเบิกจ่ายเงิน

[งานบริการวิชาการ]

1 เอกสารแบบฟอร์มการบริการวิชาการ

[งานพัสดุ]

1 ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
2 ขออนุมัติส่งซ่อมครุภัณฑ์
3 ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างครุภัณฑ์
4 ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุ
5 ขออนุญาตนำครุภัณฑ์ออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรฯ เพื่อตรวจเช็ค
6 เสนอราคา

[งานห้องปฏิบัติการ]

1 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการและขอใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง HPLC
3 HPLC Request Form
4 Requesting use of lab facilities and equipment
5 แบบรายงานการสอนงานที่หน้างาน (on-the-job-training)

[งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ]

1 แบบฟอร์มขอบัตรรถ
2 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง(สำหรับนิสิต)
3 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง(สำหรับบุคลากร)
4 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
5 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
6 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมกุญแจ(สำหรับนิสิต)
7 แบบฟอร์มขออนุมัติถือครองกุญแจ
8 ใบขออนุมัติใช้รถตู้

309 total views, 4 views today