ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนและการจัดการเชิงบูรณาการในงานบริการทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) (หลักสูตรฉบับเต็ม) รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) โดยมีจัดการเรียนการสอน ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้รับบริการในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน โดยเน้นทักษะการบูรณาการ องค์ความรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) (หลักสูตรฉบับเต็ม) รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากการค้นคว้า วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบไปพัฒนาและ แก้ปัญหาด้านเครื่องสำอางในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งทางด้านการตั้งตำรับการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนา สมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2565(ฉบับย่อ) (หลักสูตรฉบับเต็ม) รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างงานวิจัยสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสุ่ระดับสากล โดยนำความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา พื้นบ้านไทย ตลอดจนhttps://drive.google.com/file/d/1EwIG1XQ6qGzKPZwtTPetemlrQ7DkcwmQ/viewองค์ความรู้ทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท รวมทั้งสาขาวิชาทางเภสัชศาสตร์อื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย ทางเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล พ.ศ. 2565(ฉบับย่อ) (หลักสูตรฉบับเต็ม) รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาด้านยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยศาสตร์ทางชีวโมเลกุล ในระดับสากล เน้นให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะในการวิจัยและพัฒนายา ำให้การพัฒนายาของประเทศมีเสถียรภาพยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้

***หมายเหตุ: หลักสูตรฉบับเต็มสามารถดูได้เฉพาะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2565(ฉบับย่อ)) (หลักสูตรฉบับเต็ม)  รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 3-4 ปี เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้ ด้านเภสัชศาสตร์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาด้านยาในระบบ สาธารณสุข ของประเทศไทย ทั้งทางด้านสาขาวิชาเฉพาะสหสาขาวิชา และการพัฒนาสมุนไพร

***หมายเหตุ: หลักสูตรฉบับเต็มสามารถดูได้เฉพาะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น

 

          ข้อมูลต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษาโดยประมาณสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ในภาคเรียนปกติ (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) โดยคำนวณระยะเวลา 9 เดือน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตาราง อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และไม่รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม

ระดับปริญญาโท

รายการ

นิสิตคนไทยปกติ

ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษาละ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

96,000 บาท

15,000 บาท

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี

ระดับปริญญาเอก

รายการ

นิสิตคนไทยปกติ

ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษาละ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
1. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาตรีเป็นปริญญาเอก
2. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาโทเป็นปริญญาเอก

192,000 บาท
150,000 บาท

15,000 บาท
15,000 บาท

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี

ระดับปริญญาโท-เอก
           – บัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร    
           – ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์  ค่าธรรมเนียม และค่าครองชีพ 
           – ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากแหล่งอื่นๆ

ระดับบัณฑิตศึกษา
          – การสอบคัดเลือก เป็นการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีการรับสมัครและสอบคัดตลอดปีการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 โดยบัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง สามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

976 total views, 1 views today