ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2562(ฉบับย่อ) รับนิสิตปีละ 100 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 6 ปี (223 หน่วยกิต) เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพด้านยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตเภสัชกรที่มีความรู้ด้านยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมีความสามารถทั้งการให้ บริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเฉพาะรายอย่างเป็นองค์รวม การจัดการด้านยาเชิงระบบ การสร้าง เสริมสุขภาพ และการทํางานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ยา สมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างสมเหตุผลและปลอดภัย อีกทั้งเป็นเภสัชกรที่มีจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  พ.ศ. 2547 (ฉบับเต็ม)
          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  พ.ศ. 2551 (ฉบับเต็ม)
          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  พ.ศ. 2555 (ฉบับเต็ม)
          แผนการเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2555 ปรับปรุง (ใช้สำหรับนิสิตรหัส 57-61)
          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2562 (ฉบับเต็ม)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2565(ฉบับเต็ม) (ฉบับย่อ) รับนิสิตปีละ 40 คน ใช้เวลาเรียน ตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี (126 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง และแก้ไขปัญหาด้านเครื่องสำอาง รวมถึงความสามารถในการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอา


         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2551 (ฉบับเต็ม)
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  พ.ศ. 2555 (ฉบับเต็ม)
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2560 (ฉบับเต็ม) (ฉบับย่อ)  

***หมายเหตุ: หลักสูตรฉบับเต็มสามารถดูได้เฉพาะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษาโดยประมาณสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ในภาคเรียนปกติ (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) โดยคำนวณระยะเวลา 9 เดือน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตาราง อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และไม่รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม

ระดับปริญญาตรี – หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รายการ

ชั้นปีที่ 1-6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

27,000 บาท/ปี

          รวมประมาณค่าใช้จ่าย = 101,500 บาท/ปี
ระดับปริญญาตรี – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รายการ

ชั้นปีที่ 1-4

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

27,000 บาท/ปี

          รวมประมาณค่าใช้จ่าย = 101,500 บาท/ปี

 ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
          – ระบบ Admission กลาง โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-Net) โดยจะนำผลการทดสอบดังกล่าวมาเลือกคณะและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการโดยผ่านทางการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          – ระบบรับตรง (โควต้า) มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
          – โครงการพิเศษ ดังนี้
                    – โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
                    – โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.)
                    – โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
                    – โครงการที่รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยานิพนธ์รุ่นเยาว์ (YSC)
                    – โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
                    – โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
                    – โครงการผู้ที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
                    – โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
                    – โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
                    – โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข

5,652 total views, 3 views today