สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ชื่อสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี


ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1822
E-Mail : nanteetipl@nu.ac.th
ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) : ไม่มีผู้ประสานงาน
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง โดยจะสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ :

 

ชื่อสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา


ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3956-5065
E-Mail : manupatl@gmail.com
ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) :
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสนับสนุนให้คณาจารย์และ นิสิตที่เป็นสมาชิกขอ
งสถานวิจัยฯ ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ การทำวิจัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเท่าเทียม กับมาตรฐานระดับนานาชาติ
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ : 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS

Dechanont, S., Jedsadayanmata, A., Butthum, B., & Kongkaew, C. (2021). Hospital Admissions Associated with Medication-Related Problems in Thai Older Patients: A Multicenter Prospective Observational Study. Journal of Patient Safety, 17(1), 15-22.

Dechanont, S., Jedsadayanmata, A., Butthum, B., & Kongkaew, C. (2021). Hospital Outpatient Visits Associated with Medication-Related Problems in Thailand: A Multicenter Prospective Observational Study. Journal of Patient Safety, 17(1), 1-7.

Methaneethorn, J., & Leelakanok, N. (2021). Pharmacokinetic variability of phenobarbital: a systematic review of population pharmacokinetic analysis. European Journal of Clinical Pharmacology, 77(3), 291-309.

Methaneethorn, J., & Leelakanok, N. (2021). Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 46(1), 198-207.

Palapinyo, S., Methaneethorn, J., & Leelakanok, N. (2021). Association between polypharmacy and depression: a systematic review and meta-analysis. Journal of Pharmacy Practice and Research, 51(4), 280-299.

Pornwattanakavee, S., Petchsomrit, A., Methaneethorn, J., & Leelakanok, N. (2021). How to know the unknown drugs: A qualitative study for drug identification tools used in Thai community pharmacies. Teikyo Medical Journal, 44(3), 849-858.

Laoruengthana, A., Rattanaprichavej, P., Mahatthanatrakul, A., Tantimethanon, T., Lohitnavy, M., & Pongpirul, K. (2020). Periarticular Injection of Ketorolac Augmenting Intravenous Administration of Ketorolac for Postoperative Pain Control: A Randomized Controlled Trial in Simultaneous Bilateral Total Knee Arthroplasty. Journal of Knee Surgery.

Leelakanok, N., & Methaneethorn, J. (2020). A Systematic Review and Meta-analysis of the Adverse Effects of Levonorgestrel Emergency Oral Contraceptive. Clinical Drug Investigation, 40(5), 395-420.

Methaneethorn, J., & Leelakanok, N. (2020). Sources of lamotrigine pharmacokinetic variability: A systematic review of population pharmacokinetic analyses. Seizure, 82, 133-147.

Methaneethorn, J., & Lohitnavy, M. (2020). External evaluation of a published population pharmacokinetic model of valproic acid in Thai manic patients. European Journal of Hospital Pharmacy, 27(3), 168-172.

Methaneethorn, J., Lohitnavy, M., & Leelakanok, N. (2020). A Systematic Review of Population Pharmacokinetics of Carbamazepine. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(10), 653-673.

Methaneethorn, J., Naosang, K., Kaewworasut, P., Poomsaidorn, C., & Lohitnavy, M. (2020). Development of a Physiologically-Based Pharmacokinetic Model of Δ9-Tetrahydrocannabinol in Mice, Rats, and Pigs. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 45(4), 487-494.

Methaneethorn, J., Poomsaidorn, C., Naosang, K., Kaewworasut, P., & Lohitnavy, M. (2020). A Δ9-Tetrahydrocannabinol Physiologically-Based Pharmacokinetic Model Development in Humans. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 45(4), 495-511.

Subsoontorn, P., Lohitnavy, M., & Kongkaew, C. (2020). The diagnostic accuracy of isothermal nucleic acid point-of-care tests for human coronaviruses: A systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 10(1).

Tangamornsuksan, W., Chanprasert, S., Nadee, P., Rungruang, S., Meesilsat, N., Ueta, M., & Lohitnavy, M. (2020). HLA genotypes and cold medicine-induced Stevens–Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis with severe ocular complications: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 10(1).

Tran, Q. B., Phenrat, T., & Lohitnavy, M. (2020). Physiologically based pharmacokinetic modeling of hydrogen cyanide in humans following the oral administration of potassium cyanide and cyanogenic glycosides from food. Human and Ecological Risk Assessment, 26(6), 1496-1511.

Methaneethorn, J., & Sringam, S. (2019). Factors influencing lithium pharmacokinetics in patients with acute mania: A population pharmacokinetic analysis. Human Psychopharmacology, 34(3).

Tran, Q. B., Lohitnavy, M., & Phenrat, T. (2019). Assessing potential hydrogen cyanide exposure from cyanide-contaminated mine tailing management practices in Thailand’s gold mining. Journal of Environmental Management, 249.

Methaneethorn, J. (2018). Population Pharmacokinetic Analyses of Lithium: A Systematic Review. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 43(1), 25-34.

Methaneethorn, J. (2018). A systematic review of population pharmacokinetics of valproic acid. British Journal of Clinical Pharmacology, 84(5), 816-834.

Tangamornsuksan, W., & Lohitnavy, M. (2018). Association between HLA-B*1301 and dapsone-induced cutaneous adverse drug reactions a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatology, 154(4), 441-446.

Lohitnavy, M., Chitsakhon, A., Jomprasert, K., Lohitnavy, O., & Reisfeld, B. (2017). Development of a physiologically based pharmacokinetic model of paraquat C3 – Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS. 2732-2735.

Lohitnavy, M., Lu, Y., Lohitnavy, O., & Yang, R. S. H. (2017). A physiologically-based pharmacokinetic model of methotrexate incorporating hepatic excretion via multidrug-resistance-associated protein 2 (Mrp2) in mice, rats, dogs, and humans C3 – Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS. 2728-2731.

Methaneethorn, J. (2017). Population Pharmacokinetics of Valproic Acid in Patients with Mania: Implication for Individualized Dosing Regimens. Clinical Therapeutics, 39(6), 1171-1181.

Methaneethorn, J., Panomvana, D., & Vachirayonstien, T. (2017). Preliminary study of the association between the elimination parameters of phenytoin and phenobarbital. Drug Metabolism and Personalized Therapy, 32(3), 151-156.

Panomvana, D., Methaneethorn, J., & Vachirayonstien, T. (2017). Correlation Between Elimination Parameters of Phenytoin and Carbamazepine in Patients with Epilepsy Receiving Both Drugs Concomitantly: A Preliminary Study. Pharmaceutical Medicine, 31(2), 119-124.

Puttarak, P., Dilokthornsakul, P., Saokaew, S., Dhippayom, T., Kongkaew, C., Sruamsiri, R., Chuthaputti, A., & Chaiyakunapruk, N. (2017). Effects of Centella asiatica (L.) Urb. on cognitive function and mood related outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Scientific Reports, 7(1).

Tangamornsuksan, W., Thiansupornpong, P., Morasuk, T., Lohitnavy, O., & Lohitnavy, M. (2017). A pharmacokinetic model of drug-drug interaction between clopidogrel and omeprazole at CYP2C19 in humans C3 – Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS. 2704-2707.

อสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง


ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4817350
E-Mail : k_ingkaninan@yahoo.com
ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) : ไม่มี
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ :
ติดตามได้ที่ :

465 total views, 1 views today