ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สายเภสัชวิทยา
ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
e-mail: kwanchair@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1812
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา เมทนีธร
e-mail: janthima.methaneethorn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1827
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
e-mail: dumrongsakp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1833
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
e-mail: nanteetipl@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1822
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 ผศ.ดร.ภก.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
e-mail: nut456zz@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1818
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 ผศ.ดร.ภก.ธนศักดิ์ เทียกทอง
e-mail: thanasak37@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1810
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 ผศ.ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข
e-mail: spakawadee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1828
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี
e-mail: manupatl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1807
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
e-mail: rattima@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1801
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 ผศ.ดร.ภญ.วิธู ดิลกธรสกุล (เหลืองบุตรนาค)
e-mail: witool@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1832
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
e-mail: sarawuto@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:0 5596 1823
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 ผศ.ดร.ภญ.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
e-mail: sakonwuns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1811
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ภก.อภินันท์ สิริรัตนาธร
e-mail: apinansiri@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1805
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.อรนันท์ เกิดพินธ์
e-mail: oranunk@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1834
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
e-mail: ornratl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1800
Curriculum Vitae [TH]  [ENG]
ความเชี่ยวชาญ

 

สายวิชาเภสัชศาสตร์สังคม
ผศ.ดร.ภญ.กุลธิดา ไชยจินดา
e-mail: k_chaijinda@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1806
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 รศ.ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
e-mail: janthonrat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1802
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 รศ.ดร.ภญ.ชื่นจิตร กองแก้ว
e-mail: chuenjid@googlemail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1825
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
e-mail: daraneec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1829
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม
e-mail: teerapond@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1839
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี
e-mail: nilawanu@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5526 1840
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 รศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
e-mail: piyamethd@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 1809.3683
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์
e-mail: wannat33@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1831
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภก.ศุภชัย อินสุข
e-mail: suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1808
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
e-mail: apirukw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1821
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ

 

สายคลินิก
อ.ภญ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
e-mail: kingkarnw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 55963656
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 อ.ดร.ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล
e-mail: kwanjit_03@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3656
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
e-mail: chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1835
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ภก.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
e-mail: theerachai@siamrx.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1820
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์
e-mail: naruemonb@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1837
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
e-mail: yuth_pu@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1814
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
e-mail: paveenasonthi@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3674
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา
e-mail: pattamawank@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3656
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
e-mail: patcharaporns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1830
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ภญ.พิจิตรา หงษ์ประสิทธิ
e-mail: joy_pitjy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1877
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.วิรินทร์ อันล้ำเลิศ
e-mail: wirin_wirin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 5274
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.ศิริกานต์ ศรีโสภา
e-mail: aorrx@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 5274
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภก.ศุภชัย อินสุข
e-mail: suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1808
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ
e-mail: supawanp@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1804
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.สุภิญญา เดชานนท์
e-mail: dechanont_@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 5274
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภก.เสริมวุฒิ จันทร์นวล
e-mail: sermwootj@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5521 9844
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ภก.อรรถการ นาคำ
e-mail: toneynakham@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1813
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภญ.อัลจนา เฟื่องจันทร์
e-mail: anjanaf@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1838
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์
e-mail: itsarawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1817
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภก.โอฬาริก อะสุพล
e-mail: orarik1926@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5521 9844
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชา
 

Norman C. Scholfield
e-mail: normans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1896
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ