ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
รับนิสิตปีละ 15 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) โดยมีจัดการเรียนการสอน

  1. นอกสถานที่ตั้ง ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร (งดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)
  2. ในสถานที่ตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้รับบริการในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน โดยเน้นทักษะการบูรณาการ องค์ความรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ในที่ตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม) ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)
-หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นอกที่ตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)
-หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากการค้นคว้า วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบไปพัฒนาและ แก้ปัญหาด้านเครื่องสำอางในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งทางด้านการตั้งตำรับการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนา สมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม) วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างงานวิจัยสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่ระดับสากล โดยนำความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา พื้นบ้านไทย ตลอดจนองค์ความรู้ทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท รวมทั้งสาขาวิชาทางเภสัชศาสตร์อื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย ทางเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพ

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม) วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาด้านยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยศาสตร์ทางชีวโมเลกุล ในระดับสากล เน้นให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะในการวิจัยและพัฒนายา ทำให้การพัฒนายาของประเทศมีเสถียรภาพยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม) วท.ม. (เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.ม. (เภสัชวิทยา)

ค่าใช้จ่าย

รายการ นิสิตไทย นิสิตต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

96,000 บาท

156,000 บาท

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 3-4 ปี เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีอิสระ สามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ทางคณะฯ ได้ร่วมกับ Université de Franche-Cometé, France เพื่อเปิด Double/Joint Degree Program โดยในระยะเริ่มต้นได้เปิดรับนิสิตที่มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญา Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Doctor of Bourgogne-Franche-Comté University, specialty in Health-Environment

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

ค่าใช้จ่าย

รายการ นิสิตไทย นิสิตต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
1. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาตรีเป็นปริญญาเอก

192,000 บาท

250,000 บาท

2. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาโทเป็นปริญญาเอก

150,000 บาท

210,000 บาท

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี

 

266 total views, 1 views today