หลักสูตรอบรมระยะสั้น

การให้บริบาลทางเภสัชกรรมถือเป็นมาตรฐานในการปฎิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในยุคปัจจุบันที่ต้องปฎิบัติงานในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าด้านการใช้ยาในการบำบัดรักษาโรค (pharmacotherapy) เป็นวิทยาการที่ไม่หยุดนิ่ง ความรู้ใหม่และทักษะในการใช้และติดตามการใช้ยาในสภาวะโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการให้บริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care)

 ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อผู้ดูแลหลักสูตร
– หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริการทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต) ดร.วิรินทร์ อันล้ำเลิศ
e-mail: wirin_wirin@hotmail.com
– หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริการทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) ดร.ขวัญจิต ด่านวิไล
e-mail: kwanjit_03@hotmail.com
– หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริการทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) ดร.ปัทมวรรณ โกสุมา
e-mail: vena_pat@hotmail.com

 

ค่าใช้จ่าย

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเภสัชกรที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอบรมระยะสั้นของคณะเภสัชศาสตร์ ระยะเวลา 4 เดือน
*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตาราง อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และไม่รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

รายการ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

25,000 บาท/หลักสูตร

ค่าธรรมเนียมในการออกประกาศนียบัตร

500 บาท

รวมประมาณค่าใช้จ่าย = 25,500 บาท/หลักสูตร

การสมัครเข้าเรียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

    • คุณสุรินทร์ นิลาพันธ์,  e-mail: surin_nilapan@hotmail.com, เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3702, เบอร์มือถือ: 08 5050 4839

 

 

398 total views, 1 views today