ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
e-mail : jarupav@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3682,1875
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
e-mail: tasanap@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1877
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช
e-mail: netiw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1880,8635
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย
e-mail : wareet@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1873
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภก.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
e-mail : sungts2000@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1885
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
e-mail : sakchai99@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1881
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
e-mail : soravootr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1876
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภญ.อโณทัย ตั้งสำราญจิต
e-mail : anothai107@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1878
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ภก.อรรถวิทย์ สมศิริ
e-mail : atawits@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3616
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
e-mail : aurasorns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1872
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก
e-mail : assadangp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1879
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
 ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์
e-mail : pensric@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1874
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ
e-mail : supawadeep@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1883
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร
e-mail : wg.kriangkrai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1880
Curriculum Vitae
ความเชี่ยวชาญ

7,922 total views, 6 views today