ข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา มูลค่าทุนการศึกษา จำนวน รวมมูลค่าทุนการศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร (แบบต่อเนื่อง)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 25,000 บาท 1 ทุน 25,000 บาท
ทุนการศึกษาจัดสรรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แบบต่อเนื่อง)
องค์การเภสัชกรรม 30,000 บาท 2 ทุน 60,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ศิรินทร พิศุทธานันท์ 18,000 บาท 2 ทุน 36,000 บาท
เภสัชกรหญิง วรรณา ศักดิ์จำปา 20,000 บาท 1 ทุน 20,000 บาท
ทุนการศึกษาจัดสรรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เรียนดี)
สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 15,000 บาท 3 ทุน 45,000 บาท
ทุนการศึกษาจัดสรรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แบบไม่ต่อเนื่อง)
มูลนิธิอาจารย์เกษม  ปังศรีวงศ์ 30,000 บาท 2 ทุน 60,000 บาท
มูลนิธิมังกร ประพันธ์วัฒนะ 20,000 บาท 1 ทุน 20,000 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทกา  โกรานา 20,000 บาท 1 ทุน 20,000 บาท
มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ 18,000 บาท 1 ทุน 18,000 บาท
เภสัชกร จิรศักดิ์ ปวิตรปก 18,000 บาท 1 ทุน 18,000 บาท
คุณรัตนา ศิริรัตน์วรสกุล 17,900 บาท 1 ทุน 17,900 บาท
คุณวิลาสินี หงสนันทน์ 15,000 บาท 1 ทุน 15,000 บาท
เภสัชกรหญิง เสาวลักษณ์ ตงลิ้ม 14,100 บาท 1 ทุน 14,100 บาท
ดร.ภญ.สุภาวดี  พาหิระ 12,000 บาท 1 ทุน 12,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนศักดิ์  เทียกทอง 12,000 บาท 1 ทุน 12,000 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ 10,000 บาท 1 ทุน 10,000 บาท
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 10,000 บาท 1 ทุน 10,000 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา  วิโยชน์ 10,000 บาท 1 ทุน 10,000 บาท
เภสัชกรหญิง ปนิษฐา ทั่งทอง 10,000 บาท 1 ทุน 10,000 บาท
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10,000 บาท 1 ทุน 10,000 บาท
คุณวนิดา อิงคนินันท์ 10,000 บาท 1 ทุน 10,000 บาท
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ 7,000 บาท 1 ทุน 7,000 บาท
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภภ.ธีรพล ทิพย์พยอม 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปิยะเมธ  ดิลกธรสกุล 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
คุณเปมิกา อินทรภาษิต 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
คุณธนวรรณ นิยมศรี 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
เภสัชกรหญิง สมจิตร คุ้มจุ้ย 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
เภสัชกร บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข 5,000 บาท 1 ทุน 5,000 บาท
เภสัชกร ศรัณย์ เพ็ญนภา 4,500 บาท 1 ทุน 4,500 บาท
คุณจรัสศรี แก่นเมือง 4,000 บาท 1 ทุน 4,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัลจนา เฟื่องจันทร์ 3,000 บาท 1 ทุน 3,000 บาท
คุณวิษณุชัย ศรีจริยา 2,000 บาท 1 ทุน 2,000 บาท
คุณแคทรียา ศรเกตุ 1,600 บาท 1 ทุน 1,600 บาท
เภสัชกรหญิง กุลวรางค์ กรณ์แก้ว 1,000 บาท 1 ทุน 1,000 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับนิสิตที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือได้รับรางวัล) 5,000 บาท 10 ทุน 50,000 บาท

การสมัครขอรับการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

                       

                                ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณามอบให้นิสิตแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็นประเภททุนการศึกษา จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

 1. ทุนที่จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
 • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือ ทุนที่ให้นิสิตต่อเนื่องตลอดหลักสูตร การศึกษา เป็นทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขตามเจ้าของทุนกำหนด เช่น ทุนในพระราชานุเคราะห์ ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง คือ ทุนการศึกษาให้นิสิตในปีการศึกษานั้นๆ หรือ ทุนการศึกษาปีต่อปีเช่น ทุนผู้มีจิตศรัทธา ทุนสมเด็จพระสังฆราช
 1. ทุนการศึกษาที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ และทุนจากดอกผลที่มีผู้บริจาคแล้วนำมาจัดสรรให้แก่นิสิต
 2. ทุนการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่จัดสรรผ่านทางคณะโดยตรง เช่น ทุนบริษัทไทยบริดจสโตน ทุนบริษัทอีซูซุ

ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล บริษัท คณาจารย์ และบุคลากร โดยจะมอบให้แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศษสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษา เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม นิสิตเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีซึ่งเกิดจากที่นิสิตมีความขยัน หมั่นเพียร และเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้นิสิตยังเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานของคณะเภสัชศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยเสมอมา ทั้งนี้นิสิตที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จากคณะกรรมการงานทุนการศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษา จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

 1. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่ให้นิสิตต่อเนื่องตลอดหลักสูตรการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขตามแหล่งทุนกำหนด
 2. ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่ให้นิสิตในปีการศึกษานั้นๆ หรือ ทุนการศึกษาปีต่อปี
 3. ทุนการศึกษาเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่ให้เฉพาะนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีผลการเรียนสูงสุดในชั้นปี (ชั้นปีที่ 1-3)
 4. ทุนการศึกษานิสิตฝึกปฏิบัติงาน เป็นทุนการศึกษาที่ให้นิสิตทั้ง 2 หลักสูตร ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ ชั้นปีที่ 4)
 5. ทุนการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นทุนการศึกษาที่ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้านวิชาการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 เก่ง ได้แก่ 1. เก่งงาน เก่งคน 3. เก่งคิด 4. เก่งครองชีวิต และ 5. เก่งพิชิตปัญหา

 

 • นิสิตที่สนใจขอเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สามารถจัดส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 2
 • การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562
 • การสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2562
 • นิสิตต้องผ่านการสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการงานทุนการศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ เบื้องต้นก่อน เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อนิสิตเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ เบอร์โทร.093-8766929

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลดราย
ที่ รายการ
1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (คณะ)-2562
2 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (มหาวิทยาลัย)-2562
3 ประกาศหลักเกณฑ์การขอทุน-2562

 

4,490 total views, 6 views today