สำหรับอาจารย์/นิสิต
ฐานข้อมูลบุคลากรและการลาออนไลน์ E-Portfolio สำหรับอาจารย์
Clerkships ระบบทะเบียนนิสิตออนไลน์ (REG)
NU E-Learning ฐานข้อมูลนิสิต [V.เก่า] [V.2019]
ระบบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับ ป.ตรี (UTP) ฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย (New! 2019)
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
E-Portfolio สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระบบกริ่งจับเวลาสอบ
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง  

พัสดุ/การเงิน
ฐานข้อมูลพัสดุคณะฯ (New! 2019) ฐานข้อมูลพัสดุ (NUDB)
ระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ-การเงิน (PDSS) ระบบบัญชี 3 มิติ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

งานธุรการ
E-Document ฐานข้อมูลบุคลากรและการลาออนไลน์
NU Mail ระบบสารสนเทศการประชุม (New! 2019)

อื่นๆ
ตารางการใช้ห้อง ตารางการใช้รถตู้
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ระเบียบ/ประกาศ