ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบฯ 63 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

กำหนดส่งข้อเสนอ : ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 กันยายน 2562

ประกาศผล: เดือนธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้รับทุน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ)

     – หัวหน้าโครงการ    เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม แม่ไก่

     – ผู้ร่วมวิจัย   เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม ลูกไก่ ไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่มากเกิน 4 คน

     – ที่ปรึกษาโครงการ    เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม แม่ไก่ จำนวน 1 คน

ขั้นตอนการยื่นขอรับทุน :

     – ผู้ผ่านการอบรมโครงการแม่ไก่ – ลูกไก่ ต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านอบรม ทาง //bit.ly/2lSEIcd

     –  ส่งข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบ NRMS www.nrms.go.th

     –  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามหัวข้อแบบข้อเสนอโครงการ **รายละเอียดตามคู่มือประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการฯ**

     –  แนบเอกสารในระบบ NRMS รูปแบบ PDF ดังนี้ • วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการ “แม่ไก่” • วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการ “ลูกไก่” • หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย **แนบเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ต้องน าส่ง hard copy**

     –  หน่วยงานรับรองข้อเสนอการวิจัย (หน่วนงานรับรองผ่านระบบ NRMS หรือ นักวิจัยแนบหนังสือรับรองจาก หน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบ NRMS)

ดาวน์โหลดเอกสาร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  //bit.ly/2m1oE8l

โปสเตอร์ :: //drive.google.com/file/d/1uPmRM289M2WTDxwm9kIn1b5BC8_gaTCs/view

92 total views, 1 views today