อธิการบดีพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนปัญหาที่บุคลากรต้องการทราบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

171 total views, no views today

171 total views, no views today