ขอเชิญคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความคิดเห็นการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

6 total views, 1 views today

6 total views, 1 views today

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม Workshop การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบ Cloud เพิ่มความคล่องตัวในยุค New Normal”

5 total views, no views today

5 total views, no views today