อธิการบดีพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนปัญหาที่บุคลากรต้องการทราบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

156 total views, no views today

156 total views, no views today