ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เรื่อง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา

No views yet

No views yet

ขอเชิญคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความคิดเห็นการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

36 total views, no views today

36 total views, no views today

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม Workshop การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบ Cloud เพิ่มความคล่องตัวในยุค New Normal”

39 total views, no views today

39 total views, no views today