โครงการกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเรียนเชิญนักวิจัยร่วมส่งข้อเสนอโครงการ
กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเรียนเชิญนักวิจัยที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน (SMEs) ซึ่งมีความสนใจขอรับการถ่ายทอดงานวิจัย หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ในช่วงการวิจัยต่อยอด ผลงานที่มีต้นแบบระดับภาคสนาม (Field Prototype) หรือมีความพร้อมสำหรับการขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการ ในระดับอุตสาหกรรม ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด และพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Industrial / Commercial scale) ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท รับข้อเสนอโครงการเฉพาะกลุ่ม BCG (Bio/Circular/Green) ดังนี้
1. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
2. อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์
3. อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : //www.nstda.or.th/r/research-gap-fundรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้อง 409 อาคารมหาธรรมราชา อาคาร A
คุณธนิดา พงษ์พิชิต (0946057644)
Email: tanida7644@gmail.com

20 total views, 1 views today