ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะเภสัชศาสตร์ โดยแรกเริ่มเป็นโครงการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ในปี พ.ศ. 2535 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมาเริ่มจัดการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ในปี พ.ศ. 2538 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของวิชาชีพ และต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2539 ในปีการศึกษา 2540 คณะเภสัชศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี เป็นหลักสูตรที่ถือกำเนิดจากปรัชญาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) ซึ่งเป็นการให้บริการทางเภสัชกรรมที่ยึดเอาผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง นับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ในระยะแรกเริ่มดำเนินการในระบบเทียบโอนเพื่อเป็นปริญญาที่ 2 ก่อน ต่อมาในปีการศึกษา 2542 ได้เริ่ม จัดการเรียน การสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี ควบคู่ไปกับระบบเทียบโอนเพื่อเป็นปริญญาที่ 2 ที่เปิดรับเฉพาะผู้ที่จบเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้เกิดบูรณาการ และลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหา เป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 และได้มีการแก้ไขอีกครั้งหลักสูตรอีกครั้ง เฉพาะในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรการอุดมศึกษาในปี 2547

         นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2547 โดยเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาครั้งแรกในปี 2548 การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

         ในปีการศึกษา 2543 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิด 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (Master of Pharmacy in Pharmaceutical Sciences) ละหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมชุมชน (Master of Pharmacy in Community Pharmacy) ในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences)

         ในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (Master of Science in Pharmaceutical Sciences) และหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Master of Science in Cosmetic Sciences)
ในปีการศึกษา 2550 ได้ปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ โดยหยุดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป และได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 4 หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และเฉพาะสาขาวิชายิ่งขึ้น ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science Program in Pharmacology and Biomolecular Sciences) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม หลักสูตรนานาชาติ (Master of Pharmacy Program in Pharmaceutics) และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม (Master of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) คณะเภสัชศาสตร์ยังเป็นสถาบันหลักร่วมกับ สภาเสภัชกรรมในการอบรมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร) ซึ่งทางภาควิชามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยตลอด

บุคลากรภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข

หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
spakawadee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1828

ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา เมทนีธร

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเภสัชวิทยา
janthima.methaneethorn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1827

อ.ภก.ศุภชัย อินสุข

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808

อ.ภก.เสริมวุฒิ จันทร์นวล

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเภสัชกรรมคลินิก
artrx@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2308

กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา

ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kwanchair@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1812

ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา เมทนีธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
janthima.methaneethorn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1827

ผศ.ดร.ภก.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nut456zz@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1818

ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
dumrongsakp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1833

ผศ.ดร.ภก.ธนศักดิ์ เทียกทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thanasak37@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1810

รศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

รองศาสตราจารย์
nanteetipl@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1822

ผศ.ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
spakawadee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1828

รศ.ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี

รองศาสตราจารย์
manupatl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1807

รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา

รองศาสตราจารย์
rattima@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1801

ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sarawuto@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1823

ผศ.ดร.ภญ.สกลวรรณ ประพฤติบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sakonwuns@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1811

อ.ดร.ภญ.อรนันท์ เกิดพินธ์

อาจารย์
oranunk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1834

ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ornratl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1800

กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ

ผศ.ดร.ภญ.กุลธิดา ไชยจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
k_chaijinda@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1826

รศ.ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

รองศาสตราจารย์
janthonrat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1802

รศ.ดร.ภญ.ชื่นจิตร กองแก้ว

รองศาสตราจารย์
chuenjid@googlemail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1825

ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
daraneec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1829

รศ.ดร.ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม

รองศาสตราจารย์
teerapond@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3649,1839

รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี

รองศาสตราจารย์
nilawanu@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1840

อ.ดร.ภญ.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์

อาจารย์
wannatang@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1831

อ.ภก.ศุภชัย อินสุข

อาจารย์
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808

ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
apirukw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1821

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ภญ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร

เภสัชกร
kiwi_nacl@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

ผศ.ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล

อาจารย์
kwanjit_03@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1830

อ.ภก.ธีรชัย เรืองบัณฑิต

อาจารย์
theerachai@siamrx.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087 688 1820

อ.ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์

อาจารย์
n.bamrungsawad@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1837

ผศ.ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

อาจารย์
yuth_pu@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1814

ผศ.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
paveenasonthi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3674

อ.ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา

อาจารย์
pattamawank@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

รองศาสตราจารย์
patcharaporns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1815

ภญ.พิจิตรา หงษ์ประสิทธิ์

เภสัชกร
joy_pitjy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

อ.ภญ.วิรินทร์ อันล้ำเลิศ

อาจารย์
wirin_wirin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 5781

ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
supawanp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1804

อ.ภญ.ศิริกานต์ ศรีโสภา

อาจารย์
aorrx@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

อ.ภญ.สุภิญญา เดชานนท์

อาจารย์
dechanont_@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 5781

อ.ภก.เสริมวุฒิ จันทร์นวล

อาจารย์
artrx@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2308

ผศ.ภก.อรรถการ นาคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
athagrann@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1813

ผศ.ดร.ภญ.อัลจนา เฟื่องจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anjanaf@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1838

ผศ.ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
itsarawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1817

อ.ภก.โอฬาริก อะสุพล

อาจารย์
orarika@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

อ.ภก.กฤษฎิ์ วัฒนธรรม

อาจารย์
kritw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1805