ทำเนียบคณบดี

ศ. (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2537 – 2544

รศ.ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2544 – 2550

ผศ.ดร.มังกร  ประพันธ์วัฒนะ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2550 – 2553

รศ.ดร.จันทรรัตน์  สิทธิวรนันท์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2561

จารุภา-วิโยชน์-2-2-removebg-preview

ศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2561 – 2565

รศ.ดร.พัชราภรณ์  สุดชาฎา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน