สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ชื่อสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี

ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1822

E-Mail : nanteetipl@nu.ac.th

ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) : ไม่มีผู้ประสานงาน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง โดยจะสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ :

ชื่อสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา

ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี

เบอร์โทรศัพท์ : 08-3956-5065

E-Mail : manupatl@gmail.com

ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) :

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสนับสนุนให้คณาจารย์และ นิสิตที่เป็นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ การทำวิจัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเท่าเทียม กับมาตรฐานระดับนานาชาติ

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ : 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS

ชื่อสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง

ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1866

E-Mail : prapapantem@gmail.com

ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) : ไม่มี

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ :

ติดตามได้ที่ :