สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี

ผู้อำนวยการสถาน : ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1875

E-Mail : jarupav@nu.ac.th

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย : 

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี มีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง โดยจะสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ :

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา

ผู้อำนวยการสถาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี

เบอร์โทรศัพท์ : 08-3956-5065

E-Mail : manupatl@gmail.com

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสนับสนุนให้คณาจารย์และ นิสิตที่เป็นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ การทำวิจัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเท่าเทียม กับมาตรฐานระดับนานาชาติ

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ : 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้อำนวยการสถาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วรวุฒิ  เกรียงไกร

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1880

E-Mail : wg.kriangkrai@gmail.com

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ทั้งในด้านการวิเคราะห์ การสกัด การทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง การจัดประชุมอบรม และให้คำปรึกษา การสร้างองค์ความรู้สหสาขาด้านกัญชาและกัญชง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และด้านอื่นๆ การสร้างนวัตกรรมต้นแบบกัญชาและกัญชง รวมถึงการผลิตบุคลากร และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านกัญชาและกัญชง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การศึกษาด้านการแพทย์ สังคมศาสตร์ และกฎหมาย

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ :