ปวรวรรชร์ ทองคำ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
paworawatt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3709

งานธุรการ

อรัญญา อินทโชติ

หัวหน้างานธุรการ
aranya_in@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3603

กมลณิชา ฉิมแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sanyac@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3648

วิภารัตน์ ครุฑถ้วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wiparatk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3611

วิรัญชนา สุขเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wirunchanas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3638

นงนุช โมราราย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nongnuchm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3656

ศศิลดา ตายา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sasiladat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3656

ณัฐวรรณ สถานทุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nattawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3619

นัฐรดา กันแตง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nathradak@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3618

งานการเงินและพัสดุ

นารีรัตน์ พัดเย็นสุข

หัวหน้าการเงินและพัสดุ
nareeratp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3705

ณิชกุล คงชู

นักวิชาการเงินและบัญชี
nichakulk@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3640

วิไลกานต์ เขื่อนยัง

นักวิชาการเงินและบัญชี
wilaikarnk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3641

พิไลวรรณ จันทร์เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี
pilaiwanc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3704

โชษิตา ต่อทรัพย์

นักวิชาการพัสดุ
chositat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3614

นิตจญา แป้นเมือง

นักวิชาการพัสดุ
nitjaya_nid@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3733

วัลลพ ช้างไผ่

นักวิชาการพัสดุ
wanlopc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3615

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์ นิลาพันธ์

หัวหน้างานบริการการศึกษา
surinn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3702

สรัสวดี ชัยรัตน์

นักวิชาการศึกษา
saratsawadeec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3700

ณัฐนิชา โมราราย

นักวิชาการศึกษา
nutnicham@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3637

จุฑามาศ คัมภีรพงษ์

นักวิชาการศึกษา
juthamask@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3601

จิตตรีพร คล้ายแท้

นักวิชาการศึกษา
jitteepornt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3747

ปัทมา จันทราคีรี

นักวิชาการศึกษา
nu_patt@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3734

บุญภา หลักทรัพย์

นักวิชาการศึกษา
boonpal@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3622

งานห้องปฏิบัติการ

กิตติ ปานมณี

หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
acetone45@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3624

ปาน สถานทุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3630

สมเกียรติ ใจพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์
somkietja@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3632

สกาวรัตน์ ทับทองหลาง

นักวิทยาศาสตร์
ksakaw@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3735

ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sirintipi@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3650

ณัฏฐพัชร เศรษฐกุลวัชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thipphawanp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3610

วิเรืองลอง ปัญญาอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wiruangrongn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3666

งานนโยบายและแผน

มหัทธนา คลังสมบัติ

หัวหน้างานนโยบายและแผน
mahatthanak@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3703

นันท์นภัส นาคเอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nunapat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3706

ปวีณ เทพอุโมงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pawint@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3707

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ธเรศ แก้วบวรรัตน์

หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
tarestk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3765

ศรีสัจจา เปาจีน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
srisatjap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3701

งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพัฒน์ สนั่นนาม

หัวหน้างานอาคารสถานที่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
pipats11@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3635

สมบัติ หนูบ้านยาง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
sombutn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3636

วิษณุ มีพยุง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
visanum@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3657

บุญเจิด บุญวังแร่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nongmono@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3708

เชื้อน ทิมเครือจีน

ช่างฝีมือทั่วไป
cheant@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623

บุญลอย พรามนาค

คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623

ฉลอง อ่ำอำไพ

คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623

เอกชัย ก้อนคง

คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623

เอกชัย คำหว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ekkachaik@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3617

ปภัสชญา ศรีพยัฆ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
paphatchayas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3616

อรวรรณ ศรีสุวรรณ

นักประชาสัมพันธ์
orawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3663

พุธิตา วงนะที

นักประชาสัมพันธ์
puthitaw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3600