คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์ ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ