คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ภญ.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ภก.ศุภชัย อินสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร