คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์ ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข

หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นายปวรวรรชร์ ทองคำ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์

ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี

ผู้แทนคณาจารย์