คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข

หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ปวรวรรชร์ ทองคำ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย

ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี

ผู้แทนคณาจารย์