บุคลากรสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
netiw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1880

ผศ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร

รองผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ prapapantem@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1866

งานวิจัยเครื่องสำอางและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.ปรียานุช พิมจักร

นักวิจัย
preeyanuchp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8801-2

พิเชษฐ์ กิติคุณ

นักวิทยาศาสตร์
pichetk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8805

สุภาพร ทวนทัย

นักวิทยาศาสตร์
supapornt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8805

วริศรา พาศรี

นักวิทยาศาสตร์
warisrap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8802

ธัญญารัตน์ สุทธิ

นักวิทยาศาสตร์
tanyaratsu@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8802

ธัญวรัตน์ สืบวงษ์ฟัก

นักวิทยาศาสตร์
thanwarats@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8802

งานธุรการ

นวพร จันทร์เหยี่ยว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nawaphornj@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8655

ใจงาม การะสิน

นักวิชาการพัสดุ
jaingamk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8773

พันธกานต์ ทองทัพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
phanthakarnt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8655

โรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดร.สุจิตรา แป้นแก้ว

นักวิจัย
sujittrap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8801