บุคลากรสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1835

ภญ.นุตชนิตต์มน สุวรรณประเสริฐ

เภสัชกร
jibjib_oxy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093

ภก.ปรัชญา สวนเอก

เภสัชกร
pratchayas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832

ภก.วิจารณ์ มัตยะสุวรรณ

เภสัชกร
wichanm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093

นพนันท์ บ่อแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
jeab_ry@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093

พรทิพย์ ฤทธิ์มั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ptip_so@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2093

ปัถวี บับภาบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pattawee_b@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093

วีรวิช เลือดทหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
weerawitl@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832

อัญชัญ ยอดเกตุ

พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2093