แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2/2562 (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2/2562
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา

001201 ทักษะภาษาไทย
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
Sports and Exercises
157201 บทนำสู่การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Introduction to Cosmetics and Natural Products
Formulation
256121 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
256341 เคมีเชิงฟิสิกส์1
Physical Chemistry I

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
157221 เคมีวิเคราะห์สำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ1
Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural
Products I
157241 หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Fundamental Principles of Pharmacology and
Toxicology
157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ2
Cosmetics and Natural Products Formulation II
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Communicative English for Specific Purpose
266201  จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
157332 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 2
Natural Products for Health and Beauty II
157353 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Cosmetics and Natural Products Evaluation
157411 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Cosmetics and Natural Products Development
157498 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี1
Undergraduate Thesis I
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
213100  ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
255111 ชีวสถิติ
Biostatistics

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
157496 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
157500 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ
International Academic or Professional Training

 

64 total views, 1 views today