ประวัติความเป็นมาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์แห่งที่ 7 ของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะวิชาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 5 ก. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมี รศ. ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนแรก เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ปัจจุบัน คณะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในภาควิชา ต่าง ๆ ทั้งหมด 71 คน บุคลากรสายสนับสนุน 55 คน และมีนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณ 900 คน โดยคณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นอกที่ตั้ง (เภสัชกรมสมาคม กรุงเทพฯ) และในที่ตั้ง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

และ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

วิดิทัศน์แนะนำคณะ