หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนและการจัดการเชิงบูรณาการในงานบริการทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ)

 

           รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) โดยมีจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้รับบริการในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน โดยเน้นทักษะการบูรณาการ องค์ความรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม

            รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากการค้นคว้า วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบไปพัฒนาและ แก้ปัญหาด้านเครื่องสำอางในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งทางด้านการตั้งตำรับการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนา สมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

             รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างงานวิจัยสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสุ่ระดับสากล โดยนำความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา พื้นบ้านไทย ตลอดจนองค์ความรู้ทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท รวมทั้งสาขาวิชาทางเภสัชศาสตร์อื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย ทางเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพ

               รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาด้านยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยศาสตร์ทางชีวโมเลกุล ในระดับสากล เน้นให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะในการวิจัยและพัฒนายา ำให้การพัฒนายาของประเทศมีเสถียรภาพยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้

              รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 3-4 ปี เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีอิสระ สามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

              ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ทางคณะฯ ได้ร่วมกับ Université de Franche-Cometé, France เพื่อเปิด Double/Joint Degree Program โดยในระยะเริ่มต้นได้เปิดรับนิสิตที่มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญา Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Doctor of Bourgogne-Franche-Comté University, specialty in Health-Environment 

             ข้อมูลต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษาโดยประมาณสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ในภาคเรียนปกติ (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) โดยคำนวณระยะเวลา 9 เดือน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตาราง อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และไม่รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม

รายการ

ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษาละ.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

1. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาตรีเป็นปริญญาเอก

192,000 บาท

15,000 บาท

2. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาโทเป็นปริญญาเอก

150,000 บาท

15,000 บาท

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี

ระดับบัณฑิตศึกษา
          – การสอบคัดเลือก เป็นการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีการรับสมัครและสอบคัดตลอดปีการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 โดยบัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง สามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับปริญญาโท-เอก
           – บัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร    
           – ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์  ค่าธรรมเนียม และค่าครองชีพ 
           – ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากแหล่งอื่นๆ