ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2562(ฉบับย่อ) 

รับนิสิตปีละ 100 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 6 ปี (223 หน่วยกิต) เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพด้านยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตเภสัชกรที่มีความรู้ด้านยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมีความสามารถทั้งการให้ บริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเฉพาะรายอย่างเป็นองค์รวม การจัดการด้านยาเชิงระบบ การสร้าง เสริมสุขภาพ และการทํางานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ยา สมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างสมเหตุผลและปลอดภัย อีกทั้งเป็นเภสัชกรที่มีจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รายการ

ชั้นปีที่ 1-6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

27,000 บาท/ปี

รวมประมาณค่าใช้จ่าย 

101,500 บาท/ปี

ระดับปริญญาตรี

             – แหล่งทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม และกองทุนสวัสดิการต่างๆ สำหรับนิสิต
           – ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของนิสิตที่ขอพิจารณารับจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566         

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
– ระบบ Admission กลาง โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-Net) โดยจะนำผลการทดสอบดังกล่าวมาเลือกคณะและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการโดยผ่านทางการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– ระบบรับตรง (โควต้า) มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
– โครงการพิเศษ ดังนี้
– โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
– โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.)
– โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
– โครงการที่รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยานิพนธ์รุ่นเยาว์ (YSC)
– โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
– โครงการผู้ที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
– โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข