ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2560(ฉบับย่อ)

รับนิสิตปีละ 40 คน ใช้เวลาเรียน ตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี (126 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง และแก้ไขปัญหาด้านเครื่องสำอาง รวมถึงความสามารถในการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษาโดยประมาณสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ในภาคเรียนปกติ (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) โดยคำนวณระยะเวลา 9 เดือน
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตาราง อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และไม่รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม

รายการ

ชั้นปีที่ 1-4

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

27,000 บาท/ปี

รวมประมาณค่าใช้จ่าย

101,500 บาท/ปี

ระดับปริญญาตรี
– แหล่งทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม และกองทุนสวัสดิการต่างๆ สำหรับนิสิต
– ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของนิสิตที่ขอพิจารณารับจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
– ระบบ Admission กลาง โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-Net) โดยจะนำผลการทดสอบดังกล่าวมาเลือกคณะและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการโดยผ่านทางการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– ระบบรับตรง (โควต้า) มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
– โครงการพิเศษ ดังนี้
– โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
– โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.)
– โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
– โครงการที่รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยานิพนธ์รุ่นเยาว์ (YSC)
– โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
– โครงการผู้ที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
– โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข