ระบบสารสนเทศ

สารสนเทศการเรียนการสอน

ระบบจัดการเอกสารการเรียนการสอนระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนนิสิต (Reg)ฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่า
ระบบ Nu e-Learningระบบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี (UTP)
ระบบ Clerkshipsการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
ตารางคุณสบัติอาจารย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษา 

สารสนเทศการบริหารงานบุคคล

สารสนเทศการเงินและพัสดุ

สารสนเทศการบริหารจัดการ

สารสนเทศการวิจัยและห้องปฏิบัติการ