ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานธุรการ

1แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
2แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
3แบบฟอร์มขออนุญาตออกมหาวิทยาลัย
4แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
5แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
6แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูาน หรือปฏิบัติการวิจัย
7แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ
8แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
9แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
10แบบฟอร์มสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหมายของผู้ที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ
11แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
12แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
13แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14แบบฟอร์มการขอที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
15แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาประวัติ (ก.ม.1)
16แบบฟอร์มรายงานการสอนงานที่หน้างาน (on-the-job-training)
17แบบขอใช้บริการผลิตเอกสาร
18แบบคำขอทำบัตรผ่านเข้า-ออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานการเงิน

1รายงานเดินทางไปราชการ
2ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
4ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5ใบยืมเงิน
6ใบสำคัญรับเงิน
7บัญชีลงนามการปฎิบัติราชการ
8แบบฟอร์มการเบิกนอกระบบ
9แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
10หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
11ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
12ใบสำคัญจ่ายฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายนอก
13ใบมอบฉันทะ
14สัญญาค้ำประกัน
15ใบคืนเงิน
16การเทียบตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ
17แบบฟร์อมขอเบิกสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18ใบสมัครสมาชิกสโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร
19ปัญหาที่พบบ่อยในการเบิกจ่ายเงิน

งานบริการวิชาการ

งานพัสดุ

งานห้องปฏิบัติการ

ทุนรายได้

ทุนวิจัยสถาบันคณะฯ

เบิกเงินค่าตีพิมพ์ รางวัล วารสารระดับชาติ (คณะ)

งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1แบบฟอร์มขอบัตรรถ
2แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง(สำหรับนิสิต)
3แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง(สำหรับบุคลากร)
4แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
5แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
6แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมกุญแจ(สำหรับนิสิต และบุคลากร)
7แบบฟอร์มขออนุมัติถือครองกุญแจ
8ใบขออนุมัติใช้รถตู้
9ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการและขอใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
10ขอความอนุเคราะห์ยืมครุภัณฑ์
11ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุง
12ขอใช้บริการหน่วยโสตทัศนศึกษา
13ขอแจ้งซ่อม/ตรวจสภาพ สื่อการเรียนการสอน
13ขอใช้บริการออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์