ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณามอบให้นิสิตแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็นประเภททุนการศึกษา จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

 1. ทุนที่จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
  • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือ ทุนที่ให้นิสิตต่อเนื่องตลอดหลักสูตร การศึกษา เป็นทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขตามเจ้าของทุนกำหนด เช่น ทุนในพระราชานุเคราะห์ ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง คือ ทุนการศึกษาให้นิสิตในปีการศึกษานั้นๆ หรือ ทุนการศึกษาปีต่อปีเช่น ทุนผู้มีจิตศรัทธา ทุนสมเด็จพระสังฆราช
 1. ทุนการศึกษาที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ และทุนจากดอกผลที่มีผู้บริจาคแล้วนำมาจัดสรรให้แก่นิสิต
 2. ทุนการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่จัดสรรผ่านทางคณะโดยตรง เช่น ทุนบริษัทไทยบริดจสโตน ทุนบริษัทอีซูซุ

 

ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล บริษัท คณาจารย์ และบุคลากร โดยจะมอบให้แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศษสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษา เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม นิสิตเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีซึ่งเกิดจากที่นิสิตมีความขยัน หมั่นเพียร และเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้นิสิตยังเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานของคณะเภสัชศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยเสมอมา ทั้งนี้นิสิตที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จากคณะกรรมการงานทุนการศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษา จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

 1. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่ให้นิสิตต่อเนื่องตลอดหลักสูตรการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขตามแหล่งทุนกำหนด
 2. ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่ให้นิสิตในปีการศึกษานั้นๆ หรือ ทุนการศึกษาปีต่อปี
 3. ทุนการศึกษาเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่ให้เฉพาะนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีผลการเรียนสูงสุดในชั้นปี (ชั้นปีที่ 2-4)
 4. ทุนการศึกษานิสิตฝึกปฏิบัติงาน เป็นทุนการศึกษาที่ให้นิสิตทั้ง 2 หลักสูตร ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ ชั้นปีที่ 4)

 

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์บริจาคเงินแก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ https://sites.google.com/view/rxscholarship/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และตามที่กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบ e-Donation เพื่อใช้รองรับข้อมูลการบริจาค และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร สำหรับปีภาษี 2562 การบริจาคเงินให้สถานศึกษาสามารถนำมาหักลดหย่อนการบริจาค

ทั้งนี้ เมื่องานกิจการนิสิตฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเอกสารการบริจาคทุนการศึกษาจากหน่วยงานของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกองกลางรวบรวมแบบสรุปการนำส่งข้อมูลการเงินบริจาค ให้กับกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อที่กองคลังจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Donation ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 055-963765 หรือ 093-8766929 หรือ E-Mail : tarestk_23@hotmail.com, tarestk2523@gmail.com

หน่วยงานสามารถตรวจสอบการบริจาคและดาวน์โหลดใบอนุโมทนาบัตร ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมกันนี้ http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp

1,506 total views, 6 views today