คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุทธาทิพย์ มากมี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ดร.นฤมล บำรุงสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ

ผศ.ขวัญจิต ด่านวิไล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ผศ.ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล

หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผศ.ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รศ.ดร.เนติ วระนุช

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นายปวรวรรชร์ ทองคำ