คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม: ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท: ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล

หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: รศ.ดร.เนติ วระนุช

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน: ผศ.ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์