แผนการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) หมายถึง วิชาที่นิสิตต้องเรียนและสอบผ่านก่อน (ผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป) จึงจะลงเรียนรายวิชานี้ได้

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) หมายถึง วิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน ไม่สามารถเรียนตัวใดตัวหนึ่งก่อนกันได้

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)

001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

3 (2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์

256103

เคมีเบื้องต้น

258211

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

411100

ชีวเคมีการแพทย์