Pre-requisite และ Co-requisite

คำสำคัญที่ควรรู้ในการลงทะเบียน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือ รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) หมายถึง วิชาที่นิสิตต้องเรียน และสอบผ่านก่อน (ผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป) จึงจะลงเรียนรายวิชานี้ได้ แปลว่า นิสิตต้องเรียนและต้องผ่านวิชานั้นก่อนจึงจะไปต่อวิชาอื่นได้

ความสำคัญของรายวิชาบังคับก่อน คือ หากนิสิตไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน ส่งผลให้นิสิตไม่สามารถลงรายวิชาที่เป็นตัวต่อในภาคการศึกษาถัดไปได้ เสี่ยงต่อการเรียนไม่เป็นไปตามแผนหลักสูตร 6 ปี

รายวิชาบังคับร่วม หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) หมายถึง วิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน ไม่สามารถเรียนตัวใดตัวหนึ่งก่อนกันได้

การเรียนตามแผนหลักสูตร 6 ปี หมายถึง นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่กำหนดในเล่มหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องลงให้ครบและตรงตามเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษา ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 6 ปี

การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ระบบการสอบให้เริ่มใช้กับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

มีการสอบทั้งหมด 4 อย่าง คือ การสอบสมรรถนะร่วม 2 อย่าง และการสอบแยกสาย 2 อย่าง

✅ สอบครั้งแรก หลังสำเร็จการศึกษาชั้นปี 4 จริงๆ ช่วงเวลาสอบก่อนไปฝึกงานตอนปี 5 (ปกติประมาณปลายธันวาคม หรือ ต้นมกราคมของปี 5 เทอม 2

เงื่อนไข คือ เมื่อมีการศึกษาครบทุกกระบวนวิชาของชั้นปีที่ 4 ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

= วิชาในปี 4 ต้องเก็บครบก่อนปี 5 เทอม 1 ดังนั้นวิชาปี1-4 ลงแล้วห้าม W จะได้เกรดอะไรก็ได้แต่ลงให้ครบ

การสอบสมรรถนะร่วมต้องสอบ 2 ประเภท

ประเภท 1 เรียก PLE CC1 คือ ข้อสอบปรนัย 120 ข้อต่อวัน สอบ 2 วัน รวมความรู้ทั้งสายบริบาลและเทคโน อัตราส่วน ข้อสอบ คร่าวๆ กฎหมาย 7%  บริบาล 50%  เทคโน 40% อีก 3% เป็น medchem สมุนไพร  research  เกณฑ์ผ่าน 60%

ประเภท 2 เรียก PLE CC2 เป็นการสอบ LAB ที่รวมทักษะหลายๆ อย่าง เช่น ผสมยา ซักประวัติ ยาเทคนิคพิเศษ  สอบประมาณ 14 ฐาน พัก 2 ฐาน ฐานละ 4 นาที เกณฑ์ผ่าน 80%

การสอบผ่านทั้ง PLE cc1 cc2 ไม่มีวันหมดอายุ และเกณฑ์ผ่านและลักษณะข้อสอบนิสิตต้อง update ตามประกาศที่ web ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม

✅ สอบครั้งสอง หลังสำเร็จการศึกษาชั้นปี 6 การสอบแยกสายต้องสอบ PLE-PC1 และ PLE-PC2

สายบริบาล สอบ PLE-PC1  ,PLE-PC2

PLE-PC 1 เป็นการสอบปรนัย 120 ข้อ 1 วัน 30 โรคโดยประมาณ เกณฑ์ผ่าน 60%

PLE-PC 2 เป็นการสอบ Long case SOAP เคสที่สภาจะให้ก่อนสอบ7วัน พกกระดาษได้ 1 แผ่นเพื่อไปตอบคำถามอาจารย์   ระบบโรคที่สอบเป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ตอนนี้มีประมาณ 5 ระบบโรค เกณฑ์ผ่าน 80%

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3 (2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 (2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์

3 (2-2-5)

256103

เคมีเบื้องต้น

4 (3-3-7)

258211

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

3 (3-0-6)

411100

ชีวเคมีการแพทย์

4 (3-3-7)

รวม 6 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3 (2-2-5)

001281

กีฬาและการออกกำลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

1 (0-2-1)

180111

เภสัชเวท 1

2 (1-3-3)

180131

การสืบค้นข้อมูลและชีวสถิติเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 (0-3-1)

180141

เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1

1 (0-3-1)

256121

เคมีอินทรีย์

5 (4-3-9)

256343

เคมีเชิงฟิสิกส์และการนำไปประยุกต์ใช้

4 (3-3-7)

413100

สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 1

3 (2-3-5)

รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3 (2-3-5)

001201

ทักษะภาษาไทย

3 (2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 (2-2-5)

180211

เภสัชเวท 2

2 (2-0-4)

180212

บทนำสู่เทคโนโลยีเภสัชกรรม

2 (2-0-4)

180221

หลักการทางเภสัชวิทยา

2 (1-2-3)

413100 สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 1

413101

สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 2

4 (3-3-7)

รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์

3 (2-2-5)

180213

บทนำสู่เคมียา

2 (2-0-4)

256121 เคมีอินทรีย์

180214

เภสัชวิเคราะห์ 1

2 (1-3-3)

256103 เคมีเบื้องต้น และ
256121 เคมีอินทรีย์

180215

การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 1

4 (3-3-7)

180212 บทนำสู่เทคโนโลยีเภสัชกรรม

180222

เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน

2 (1-2-3)

180223

หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม

2 (1-3-3)

180241

เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2

1 (0-3-1)

412211

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

4 (3-3-7)

รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

180311

เคมียา 1

2 (2-0-4)

180213 บทนำสู่เคมียา

180312

เภสัชวิเคราะห์ 2

4 (3-3-7)

180214 เภสัชวิเคราะห์ 1

180313

การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 2

4 (3-3-7)

180215 การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 1

180321

บูรณาการเภสัชบำบัด 1

3 (2-3-5)

180221 หลักการทางเภสัชวิทยา
180222 เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน
180223 หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม

180322

บูรณาการเภสัชบำบัด 2

3 (2-3-5)

180221 หลักการทางเภสัชวิทยา
180222 เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน
180223 หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม

180331

เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

2 (2-0-4)

180332

เภสัชศาสตร์สาธารณสุข

2 (1-3-3)

เภสัชศาสตร์สาธารณสุข

รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์

3 (2-2-5)

180314

เคมียา 2

2 (2-0-4)

180213 บทนำสู่เคมียา

180315

เภสัชวิเคราะห์ 3

1 (1-0-2)

180312 เภสัชวิเคราะห์ 2

180316

รูปแบบยาปราศจากเชื้อ

3 (2-3-5)

180313 การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 2

180323

บูรณาการเภสัชบำบัด 3

3 (2-3-5)

180321 บูรณาการเภสัชบำบัด 1
180322 บูรณาการเภสัชบำบัด 2

180324

บูรณาการเภสัชบำบัด 4

3 (2-3-5)

180321 บูรณาการเภสัชบำบัด 1
180322 บูรณาการเภสัชบำบัด 2

180333

การประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์

2 (1-2-3)

180131 การสืบค้นข้อมูลและชีวสถิติเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
180331 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

180334

เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน

1 (0-6-3)

180332 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข

180341

เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3

1 (0-3-1)

180223 หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม

รวม 9 รายวิชา ทั้งหมด 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

180411

เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3

1 (0-3-1)

180412

เคมียา 3

2 (2-0-4)

180213 บทนำสู่เคมียา

180413

ระบบนำส่งยา

2 (2-0-4)

180316 รูปแบบยาปราศจากเชื้อ

180421

บูรณาการเภสัชบำบัด 5

3 (2-3-5)

180323 บูรณาการเภสัชบำบัด 3
180324 บูรณาการเภสัชบำบัด 4

180422

บูรณาการเภสัชบำบัด 6

3 (2-3-5)

180323 บูรณาการเภสัชบำบัด 3
180324 บูรณาการเภสัชบำบัด 4

180431

การบริหารทางเภสัชกรรม

2 (1-2-3)

180441

ชีวเภสัชภัณฑ์และวัคซีน

3 (3-0-6)

180442

การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 1

1 (0-2-1)

180323 บูรณาการเภสัชบำบัด 3
180324 บูรณาการเภสัชบำบัด 4

180443

การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับเภสัชกรชุมชน

1 (0-3-1)

รวม 9 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

180401

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1

2 (0-6-3)

180423

บูรณาการเภสัชบำบัด 7

3 (2-3-5)

180421 บูรณาการเภสัชบำบัด 5
180422 บูรณาการเภสัชบำบัด 6

180424

บูรณาการเภสัชบำบัด 8

3 (2-3-5)

180421 บูรณาการเภสัชบำบัด 5
180422 บูรณาการเภสัชบำบัด 6

180432

กฎหมายทางเภสัชกรรม

2 (2-0-4)

180433 จรรยาบรรณวิชาชีพ

180433

จรรยาบรรณวิชาชีพ

1 (0-2-1)

180432 กฎหมายทางเภสัชกรรม

180434

ความปลอดภัยของผู้ป่วยและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

2 (2-0-4)

180444

การนำเสนอภาษาอังกฤษทางวิชาการสำหรับเภสัชกร

1 (0-3-1)

180445

การประยุกต์วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมในโรงพยาบาล

1 (0-3-1)

180413 ระบบนำส่งยา
180412 เคมียา 3

180446

เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4

1 (0-3-1)

180223 หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม

180xxx

วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้าน (เลือก)

2(x-x-x)

รวม 10 รายวิชา ทั้งหมด 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

180501

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2

4 (0-12-6)

180531

การประยุกต์การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล

1 (0-3-1)

180434 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

180541

บูรณาการเภสัชบำบัด 9

2 (1-3-3)

180423 บูรณาการเภสัชบำบัด 7
180424 บูรณาการเภสัชบำบัด 8

180542

การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 2

1 (0-2-1)

180423 บูรณาการเภสัชบำบัด 7
180424 บูรณาการเภสัชบำบัด 8

180571

การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1

3 (0-9-4)

180424 บูรณาการเภสัชบำบัด 8

180xxx

วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้าน (เลือก)

2(x-x-x)

180xxx

วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้าน (เลือก)

2(x-x-x)

รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 15 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

180543

บูรณาการเภสัชบำบัด 10

1 (0-3-1)

180541 บูรณาการเภสัชบำบัด 9

180544

บทนำสู่การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

2 (0-6-3)

180545

การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับเภสัชกรโรงพยาบาล

1 (0-3-1)

180572

การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2

3 (0-9-4)

180424 บูรณาการเภสัชบำบัด 8

180xxx

วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้าน (เลือก)

2(x-x-x)

xxxxxx

เลือกเสรี 1

3(x-x-x)

xxxxxx

เลือกเสรี 2

3(x-x-x)

รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาต้นและปลาย

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

Pre-requisite

Co-requisite

180671

ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

5 (0-15-7)

180672

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

5 (0-15-7)

180673

ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา

5 (0-15-7)

180674

ปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

5 (0-15-7)

180675

ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์

5 (0-15-7)

1806xx

ปฏิบัติการเลือก

10

รวมทั้งหมด 35 หน่วยกิต