กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน : การปรับตัวและเตรียมความพร้อมทางจิตใจก่อนการฝึกงาน นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ Read more