โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอ

“โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารที่ //www.research.nu.ac.th/th/public/pages.php?NT=pr&P=1111

จัดส่งเอกสารที่ผ่านการลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงานมายัง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 พร้อมทั้งส่งเอกสารไปทาง e-mail: tanida7644@gmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: นางสาวธนิดา พงษ์พิชิต โทร.0-5596-8719

67 total views, 1 views today