ปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้ ณ ชุมชนบ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชน อย่างเป็นระบบ ชุมชนบ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

 

 

โดย จักนำยาเหลือใช้ที่เก็บได้มาคัดแยก . . .
💊 ยาที่หมดอายุ เสื่อมสภาพจะนำไปดำเนินการทำลายอย่างทุกต้อง
💊 ยาที่ยังสามารถใช้ได้จะดำเนินการจัดส่งไปยังสถานพยาบาลที่มีความต้องการต่อไป

💬 หากท่านใดที่มียาเหลือใช้สามารถนำมาจัดส่งได้ที่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา 2 (ประตู 4)