ผศ.ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง รับสมัครนิสิตทุนบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)

รับสมัครนิสิตทุนบัณฑิตศึกษา “ระดับปริญญาโท”
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดย สนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และมีเงินเดือน 8,000 บาท/เดือน
ทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชง (Clinical Study)

คุณสมบัติผู้สมัคร
◾ จบปริญญาตรีจากเภสัชศาสตร์ วิทยาศาตร์การแพทย์ สหเวชศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
◾ สามารถเรียนเต็มเวลาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 (มิ.ย. 2566) – 2568
◾ มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์รับเข้าของมหาวิทยาลัย
◾ มีความละเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบสูง
◾ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

สนใจสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มาที่ ผศ.ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง
nattakanwadeek@nu.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร
1. CV
2. Transcript ระดับปริญญาตรี
3. คะแนนภาษาอังกฤษ

 

ส่งใบสมัครภายใน 15 พฤษภาคม 2566