รางวัลเภสัชกรแห่งชาติ ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความป Read more

ขอแสดงความยินดี ภก.สุทธิศักดิ์ สุพรม ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 25 ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดี ภก.ปทาน ศรีจันทร์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยการบรรยาย สาขาการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

ขอแสดงความยินดี ภญ.ปริญา ถมอุดทา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Oral Presentation สาขาส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดี ภก.สัญชัย จันทร์โต ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ สาขางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี ภญ.ปริญา ถมอุดทา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยการบรรยาย สาขางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี ภญ.รัญชิดา คุณูปถัมภ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ดีเด่น สาขาโรคหัวใจ

ขอแสดงความยินดี ภญ.กมลวรรณ กันธะวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ประเภทการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI)

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ได้รับคัดเลือกเป็น “เภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2566” สาขาการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม