พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 งานกิจการนิสิตฯ และสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นพิธีอันดีงามที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดี คณาจารย์ และศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้อง ไชยานุภาพ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร