เสวนาวิชาชีพ เรื่อง เภสัชกรยุคใหม่เปี่ยมด้วยจริยธรรมวิชาชีพ (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดเสวนาวิชาชีพ เรื่อง เภสัชกรยุคใหม่เปี่ยมด้วยจริยธรรมวิชาชีพ (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก
1. ผศ.(พิเศษ) ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2. ภก.ปฏิพัทธ์ ศึกษา ผู้แทนยา ที่ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด
3. ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)

ร่วมเสนวาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ให้กับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 ณ ภ.1301 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมภายใต้รายวิชา 180433 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethic)