คณะเภสัชศาสตร์ต้อนรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 50 คน พร้อมคณาจารย์ ที่มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์

ซึ่งพบกับกิจกรรม เช่น การนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะฯ, รูปแบบการเรียน การสอน ของรุ่นพี่, แนะนำการปฏิบัติการเทคโนเภสัชกรรม : การตอกยา การวัดขนาดเม็ดยา, แนะนำหน่วยข้อมูลสมุนไพร : ยาสมุนไพร สาธิตการทำพิมเสนน้ำ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร