มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

1. ประกาศฯ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดฯ

2. ประกาศมหาวิทยาลัย สหกิจศึกษา ช่วง COVID19

3. ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2563

4. แนวทางในการควบคุมป้องกันลดความเสี่ยง และแก้ไขปัญหา ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 มกราคม 2564 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  3 มกราคม 2564

6. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงงานเพื่อป้องและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับที่ 2/2564
7. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)
8. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเภสัชศาสตร์
9. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19)ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับ work from home

1. ขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home)

2. แบบลงชื่อปฏิบัติงาน online สำหรับอาจารย์

3. แบบลงชื่อปฏิบัติงาน online สำหรับเจ้าหน้าที่

4. ใบยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. รายงานการเดินทางของผู้ใกล้ชิดมาจากพื้นที่เสี่ยง

6. ขออนุญาตเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

115 total views, 1 views today