ขอแสดงความยินดี ภญ.รัญชิดา คุณูปถัมภ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ดีเด่น สาขาโรคหัวใจ