เสวนาวิชาชีพ เรื่อง เภสัชกรยุคใหม่เปี่ยมด้วยจริยธรรมวิชาชีพ (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดเสวนาวิชาชีพ เรื่อง เภสัชกรยุคใหม่เปี่ยมด้วยจริยธรรมวิชาชีพ (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก . . .

1. ภก.กิติศักดิ์ อ่อนปาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2. อ.ภก.ธีรชัย เรืองบัณฑิต : ร้านยา we love care
3. ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย : อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ)
ร่วมเสนวาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ให้กับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 ณ ภ.1301 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : กิจกรรมภายใต้รายวิชา 180433 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethic)