กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน : การปรับตัวและเตรียมความพร้อมทางจิตใจก่อนการฝึกงาน นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน เรื่อง การปรับตัวและเตรียมความพร้อมทางจิตใจก่อนการฝึกงาน 

ได้รับเกียรติจาก ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมให้กับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 ณ ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร