ขอแสดงความยินดี ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ : ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์


คติประจำใจ : ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ 
“การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี คือการรับฟัง และเข้าใจผู้อื่น หมั่นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ”