ขอแสดงความยินดี ภญ.กมลวรรณ กันธะวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ประเภทการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI)