ขอแสดงความยินดี ภญ.ปริญา ถมอุดทา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยการบรรยาย สาขางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ