ขอแสดงความยินดี ภญ.ปริญา ถมอุดทา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Oral Presentation สาขาส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม